Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις Μητρώου Αναπηρίας

1. Τι είναι το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία;

Πρόκειται για ένα εθνικό Μητρώο, στο οποίο καταγράφονται όλα τα πιστοποιημένα άτομα με αναπηρία στη Χώρα.

2. Τι εννοούμε με τον όρο «πιστοποιημένα άτομα με αναπηρία»;

Η πιστοποίηση της αναπηρίας στη χώρα διενεργείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του e- ΕΦΚΑ. Επιπλέον για ειδικές περιπτώσεις, η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται και από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Συνεπώς, για τους σκοπούς του Μητρώου ως «πιστοποιημένα άτομα με αναπηρία» θεωρούνται εκείνα που έχουν ενεργές γνωματεύσεις από:

(α) το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

(β) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού

(γ) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Ναυτικού 

(δ) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Αεροπορίας

(ε) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας 

(στ) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

3. Τι πληροφορίες περιλαμβάνει το Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία;

Στο Μητρώο τηρούνται ατομικές καρτέλες για κάθε πιστοποιούμενο άτομο με αναπηρία, οι οποίες αποτυπώνουν στοιχεία διαφόρων κατηγοριών, όπως ταυτοποιητικά στοιχεία, στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας, στοιχεία πιστοποίησης αναπηρίας, στοιχεία σχετιζόμενα με την ασφαλιστική κάλυψη, στοιχεία εκπαίδευσης/κατάρτισης, στοιχεία σχετικά με χορηγούμενες παροχές ή υπηρεσίες, στοιχεία εκπροσώπησης, κλπ.

4. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα είναι στο Μητρώο από την πρώτη μέρα;

Η ανάπτυξη ενός Εθνικού Μητρώου τέτοιας κλίμακας, με δεδομένη την ύπαρξη διαφορετικών Αρχών Πιστοποίησης στη χώρα και εναλλακτικών συστημάτων τήρησης δεδομένων πιστοποίησης (ψηφιακών και έγχαρτων αρχείων), δεν καθιστά εφικτή την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργικότητά του από την πρώτη μέρα. Απουσίας, λοιπόν, της δυνατότητας μετάπτωσης διαφορετικών βάσεων δεδομένων, το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με αναπηρία θα αναπτυχθεί με μια μεταβατική λογική, αντλώντας σε πρώτη φάση όλα τα ψηφιακά διαθέσιμα στοιχεία πιστοποίησης της αναπηρίας ή λοιπά πεδία στοιχείων και σταδιακά θα προχωρά στην άντληση ή τροφοδότηση επιπλέον στοιχείων ή πεδίων, μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων.

5. Στο Μητρώο θα βρω και παλιές Γνωματεύσεις που δεν είναι πλέον ενεργές;

Το Μητρώο περιέχει τις ενεργές γνωματεύσεις αναπηρίας και σκοπός του είναι να παράσχει πληροφόρηση σχετικά με αυτές. Κατά την πρώτη ενημέρωση του Μητρώου θα τροφοδοτηθούν οι διαθέσιμες γνωματεύσεις που δύνανται να αντληθούν ψηφιακά

6. Ποιοι μπαίνουν στο Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και πώς;

Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση τόσο οι πολίτες, όσο και διαπιστευμένοι χρήστες, μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στο Μητρώο και στα διαθέσιμα στοιχεία του μέσω των κωδικών taxisnet του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση του χρήστη.
Συγκεκριμένοι διαπιστευμένοι χρήστες του Δημοσίου θα έχουν πρόσβαση, προκειμένου να διαχειρίζονται το Μητρώο. Οι χρήστες αυτοί θα μπαίνουν με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι επίσημα διαπιστευμένοι από το Φορέα τους.

7. Μπαίνω στο Μητρώο Ατόμων με Αναπηρίας με τους κωδικούς μου taxisnet και μου βγάζει μήνυμα ότι δεν υπάρχει καταχώρηση, ενώ έχω ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας;

Στα πρώτα στάδια λειτουργίας του Μητρώου, ενδέχεται ενώ διαθέτετε ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας, να μην μπορείτε να εισέλθετε στο Μητρώο.

Αυτό μπορεί να συμβεί για δυο πιθανούς λόγους:

(α) είτε η Αρχή που εκδίδει την πιστοποίηση της αναπηρίας σας, δεν διαθέτει ψηφιακό αρχείο (κυρίως αφορά στις αποφάσεις των ανώτατων υγειονομικών επιτροπών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή αποφάσεις εφ’ όρου ζωής που έχουν εκδοθεί προ ΚΕΠΑ). Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, αλλά θα καταχωρηθείτε αυτόματα στο Μητρώο, όταν οι Αρχές διαθέσουν ψηφιακά σε αυτό τα δεδομένα των πιστοποιήσεων που εξέδωσαν. Εάν εν τω μεταξύ έχετε και πιστοποίηση ΚΕΠΑ, τότε θα έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία αυτής.

(β) είτε η αντλούμενη πιστοποίηση σας παρουσιάζει ελλείψεις ή εσφαλμένες καταχωρήσεις, κυρίως στα πεδία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ελέγξετε την ορθότητα ή πληρότητα των εν λόγω στοιχείων στην ενεργή πιστοποίηση σας και να προβείτε σε τυχόν διόρθωση της πιστοποίησης στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης.

Υπενθυμίζουμε ότι από 16/09/2022, λειτουργεί το νέο σύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του ΚΕΠΑ, το οποίο είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/. Στο πλαίσιο αυτό, εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στην πιστοποίηση της αναπηρίας σας, μπορείτε να επιλέξετε αναθεώρηση της πιστοποίησης σας, δηλώνοντας τι ακριβώς στοιχεία επιθυμείτε να διορθωθούν. Υπογραμμίζεται ότι η αίτηση αναθεώρησης της πιστοποίησης αναπηρίας δεν συνοδεύεται κατ’ αρχήν από ανάγκη κατάρτισης ιατρικού εισηγητικού φακέλου και η αναθεώρηση λαμβάνει χώρα χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας του αξιολογούμενου, εκτός αν η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει διαφορετικά.

8. Διασφαλίζεται στο Μητρώο η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Το Μητρώο, καθώς και όλα τα συστήματα, υποσυστήματα και μητρώα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας ικανοποιούν, όπως προβλέπεται ρητώς στο ν. 4961/2022, στο ακέραιο το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

9. Δεν έχω κωδικούς taxisnet. Πως μπορώ να μπω μέσα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία;

Θα πρέπει να έχετε ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet, προκειμένου να μπείτε στο Μητρώο.

10. Πρέπει να κάνω κάποια αίτηση για να μπω στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία;

Όχι. Η καταχώρηση στο Μητρώο γίνεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων, εφόσον τα στοιχεία της πιστοποίησης είναι ψηφιακά διαθέσιμα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πληρότητας ή ορθότητας των στοιχείων όπως είναι αποτυπωμένα στην πιστοποίηση (ιδίως του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).

11. Μπαίνω στο Μητρώο και δεν βλέπω όλα τα πεδία που θα περίμενα να δω βάσει της γνωμάτευσης που έχω. Πρέπει να κάνω κάτι; Θα χάσω την παροχή που παίρνω;

Όχι. Η τροφοδότηση του Μητρώο διενεργείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό και διαλειτουργικό τρόπο. Συνεπώς, αν κάποια τιμή δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί διαλειτουργικά από το σχετικό μητρώο της αρχής πιστοποίησης, τότε αυτή δεν θα εμφανίζεται στο σύστημα του Μητρώο. Για την περίπτωση του ΚΕΠΑ, όταν ο ενδιαφερόμενος προχωρήσει σε έκδοση νέας πιστοποίησης ή αναθεωρήσει την υφιστάμενη, μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, τότε το Μητρώο θα ενημερωθεί αυτόματα. Για τις περιπτώσεις των λοιπών αρχών πιστοποίησης, εκτός ΚΕΠΑ, η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη όταν επιτευχθεί διαλειτουργική σύνδεση των δύο συστημάτων.

Η ύπαρξη ή μη πληροφοριών στο Μητρώο, βάσει της ενεργής σας πιστοποίησης αναπηρίας, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις παροχές που λαμβάνετε. Η τυχόν απουσία πληροφοριών βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους και θα διασφαλιστεί σταδιακά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χάσετε καμία παροχή και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι.

12. Μπαίνω στο Μητρώο και βλέπω κάποια πεδία που είναι γκριζαρισμένα και δεν έχουν επιλεγμένη ή συμπληρωμένη τιμή. Συμβαίνει κάτι; Πρέπει να κάνω κάποια ενέργεια;

Όχι. Η τροφοδότηση του Μητρώο διενεργείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό και διαλειτουργικό τρόπο. Εάν κάποιες τιμές ή πεδία φαίνονται γκριζαρισμένα, αυτό σημαίνει ότι τα πεδία τροφοδοτούνται μεν από το υφιστάμενο σύστημα, αλλά δεν παρέχεται συγκεκριμένη τιμή βάσει των τεχνικών προδιαγραφών. Καθώς στο Μητρώο, στην παρούσα φάση, εντάσσονται μόνο άτομα με ενεργή πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ, οι πληροφορίες αυτές θα επικαιροποιηθούν αυτόματα όταν ο ενδιαφερόμενος προχωρήσει σε έκδοση νέας πιστοποίησης ή αναθεωρήσει την υφιστάμενη, μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος. Για τις περιπτώσεις των λοιπών αρχών πιστοποίησης, εκτός ΚΕΠΑ, η πληροφορία θα είναι διαθέσιμη όταν επιτευχθεί διαλειτουργική σύνδεση των δύο συστημάτων.